Skip to main content

Regels in geval van schoolverzuim

Mocht Uw kind wegens ziekte of doktersbezoek verhinderd zijn de school te bezoeken, dan willen wij hiervan voor schooltijd op de hoogte gesteld worden.
Hebben we geen bericht ontvangen, dan neemt de school, uiterlijk tijdens de pauze, contact met U op.

Ongeoorloofd schoolverzuim
Uitgangspunt is, dat een kind dat leerplichtig is, elke schooldag naar school gaat.
Er worden maar twee dagen extra verlof per schooljaar toegekend voor gezinsactiviteiten zoals een lang weekend naar een vakantiepark.
Bij een verlof van meer dan twee dagen wordt er advies gevraagd bij de leerplichtambtenaar.
Aanvragen voor extra verlof dient u tijdig voorafgaand schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Speciale aanvraagformulieren zijn beschikbaar op school. Voor verlof wegens familieomstandigheden (de zgn. rouw- en feestdagen) moet ook dit formulier worden ingevuld. Ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.