Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken, mee praten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten zes ouders, die voor een periode van 3 jaar  worden gekozen. Ook zes teamleden maken deel uit van de MR. De raad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de vakantieregeling, de besteding van de ouderbijdrage, de inzet van het personeel, het overblijven en de schoolgids. De grootte van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op school, voor onze school zijn dit momenteel twaalf leden. 
Alle vergaderingen zijn openbaar. U krijgt tijdig bericht wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden. 

Samenstelling

Oudergeleding:   Personeelsgeleding:
Jet Ruiter (voorzitter)   Hanneke van der Steen
Eef van Gelder (secretaris)   Annemiek Stallaart
Tom Willaert   Karin Somers
Bayram Erbisim   Peter Dieleman
     
    Adviseur: Ronald Audenaerd (directeur)

Let op!

U kunt de MR ook mailen: mrdesteiger@ogperspecto.nl

MR notulen