Skip to main content

Zorg

De zorg voor onze kinderen

De eerste kennismaking
Om te worden toegelaten tot de basisschool, moeten kinderen 4 jaar oud zijn. Als een kind 5 jaar is geworden, is het kind leerplichtig.
Om de jonge kinderen voor groep 1 alvast een beetje te laten wennen aan de basisschool, kunnen ze vóór hun 4e verjaardag alvast proberen via oefen ochtenden. Ze moeten dan wel minimaal 3 jaar en 10 maanden oud zijn. Hiervoor zijn per kind  5 "kijkochtenden" gepland. 

Onderwijs op maat
De laatste jaren is er door het team van onze school intensief gewerkt aan het opzetten van een zogenaamd "zorgsysteem". Dit systeem is nog steeds in ontwikkeling om het verder te "verfijnen".
Door middel van observaties, registraties, toetsen uit de methode en landelijk genormeerde toetsen, wordt de ontwikkeling van ieder kind in de gaten gehouden. De gegevens worden overzichtelijk in een persoonlijk dossier verwerkt.

Op schoolniveau worden kinderen die intensief aandacht nodig hebben, besproken tijdens een leerlingenbespreking. Samen worden oplossingen bekeken, die we binnen de groep/school kunnen uitvoeren. Aan de hand van deze besprekingen worden zogenaamde groepsplannen opgesteld. Deze plannen worden uitgevoerd door de eigen leerkracht in de klas.
Daarnaast worden de kinderen die extra zorg nodig hebben, op speciale vergaderingen (voortgangsbesprekingen) nauwlettend gevolgd en wordt er een handelingsplan opgesteld.
Tijdens deze besprekingen wordt bekeken of het handelingsplan het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Indien nodig wordt het plan bijgesteld of wordt het afgesloten.
Tevens worden 3 x per jaar alle kinderen van alle groepen besproken in zogenaamde groepsbesprekingen.

Soms is het probleem complexer of geeft deze hulp niet het gewenste resultaat. Er kan dan het besluit genomen worden om de hulp van het Zorg-en Adviesteam (ZAT) in te zetten.
In het ZAT werken verschillende deskundigen samen. Het team bestaat uit een jeugdarts, een maatschappelijk werker, een orthopedagoog of psycholoog, een preventief ambulant begeleider en enkele intern begeleiders van LeerTijscholen. Binnen de Bovenschoolse Zorg van LeerTij zijn er brede mogelijkheden voor extra hulp. Onze intern begeleidster begeleidt het traject van aanmelding en verdere begeleiding. Aan de hulp van het ZAT zijn voor u geen kosten verbonden.

Verder kunnen wij o.a. volgende hulp van buitenaf inroepen:
-Logopedist: deze helpt grote en kleine afwijkingen in taal en spraak op te sporen. ABC Logopedie verzorgt de behandelingen op onze school ! Contactpersoon is mevr. W.Spork, telefonisch bereikbaar (06-57757640) of via internet: www.abclogopedie.nl
-R.P.C.Z. (Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland). Aan het R.P.C.Z. zijn diverse deskundigen verbonden, o.a. psychologen en orthopedagogen.
Het kan echter voorkomen dat een kind zodanig specifieke (leer)behoeften nodig heeft, dat hij/zij aangewezen is op een speciale vorm van (basis)onderwijs, zoals bijv. SBO,  enz. Het kind wordt dan (met toestemming van de ouders) voorgedragen bij het ZAT. Zij toetsen of alles is gedaan en verzorgen de beschikking, waarmee het kind wordt toegelaten op de voor hem/haar geschikte basisschool.